LimburgActueel.beProvincie Limburg stelt plannen voor 2016 voor

Door Provincie Limburg - 16 november 2015 - 0000 - Publi

In november vinden jaarlijks de provinciale beleids- en budgetbesprekingen plaats in de provincieraad. Ook al staan de provincies onder druk, deze novemberzittingen zijn toch zeer belangrijk voor het provinciale beleid. Wij blijven geloven in een sterk provinciebestuur dat een belangrijke rol te vervullen heeft in Limburg, nu en in de toekomst. De realisatie van onze doelstellingen: Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg, vormen hierbij de leidraad. Deze week stellen we je een aantal speerpunten voor uit het beleid van gedeputeerden Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove en Igor Philtjens.
De volledige verklaring kan je nalezen op www.limburg.be/beleidsverklaringen.

 Provincie Limburg stelt plannen voor 2016 voorGedeputeerde Vandeput

In 2000 is Marc Vandeput aangetreden als gedeputeerde van economie en Europa. Uit zijn laatste beleidsverklaringblijkt dat de transitie naar een innovatiegedreven speerpunten-economie duidelijk is ingezet en dat het economisch DNA is gewijzigd.  Gedeputeerde Marc Vandeput: “Achtereenvolgens zijn life sciences, zorgeconomie, de slimme logistiek, clean tech, smart energy,… versneld tot ontwikkeling gebracht. Het sterker evenwicht tussen mature sectoren en de zogenaamde toekomst- en groeisectoren moet de Limburgse economie competitiever maken. Ter versterking van de competitiviteit op bedrijfsniveau, wordt dan weer ingezet op innovatiestimulering en –begeleiding en op de versterking van de exportprestaties. Hiervoor gaat volgend jaar een intensief begeleidingsprogramma, in samenwerking met het Ondernemersplatform, van start.”

Robotisering, rassen- en wijnonderzoek, exportstimulering, onderzoek naar de optimalisatie van teeltwijzen ,… zetten pcfruit  meer dan ooit als nationaal en internationaal erkend onderzoekscentrum voor de fruitteelt op de kaart. Internationale erkenning heeft ook Bike Valley, de nieuwe economische cluster rond fietsgerelateerde bedrijven. Gedeputeerde Marc Vandeput: “Voor de uitbouw van de onderzoeksinfrastructuur hebben wij een cruciale rol kunnen spelen. Volgend jaar kan de site te Beringen in gebruik worden genomen.”

Voor de detailhandel was Limburg ook pionier in het kernversterkend beleid. Meer dan 1 miljoen euro provinciale subsidies zijn naar de gemeenten gevloeid. Gedeputeerde Vandeput: “In plaats van financiële ondersteuning focust de provincie nu op kennisdeling en inhoudelijke ondersteuning. Zo is bijvoorbeeld een objectief instrument voor marktruimteberekeningen gemaakt.”

Marc Vandeput bewaakt ook mee de uitvoering van SALK en eerder de Limburg-overeenkomst. “Met deze plannen, gecombineerd met de beschikbare Europese subsidies – meer dan 2 000 projecten zijn gerealiseerd en 600 miljoen euro subsidies zijn ingezet - en de LSM-middelen zijn belangrijke sprongen voorwaarts gezet. Het komt er nu op aan de verworvenheden te consolideren in meer innovatief en internationaal ondernemerschap en in jobcreatie. Voor start-ups en startende ondernemers is er alvast een Limburgs netwerk van incubatiecentra uitgebouwd. We continueren ook het partnerschap in initiatieven op het vlak van ondernemerschapseducatie zoals de Q-stage, de mini-ondernemingen en het project [18-28]. En ook voor de Limburgse werkzoekende jongeren en 50-plussers worden samen met de VDAB nieuwe acties voor het vinden van een duurzame job uitgevoerd,” aldus gedeputeerde Marc Vandeput.

Link naar bevoegdheden: http://www.limburg.be/deputatie


Gedeputeerde  Vandenhove

 “Ons leefmilieu en onze prachtige natuur beschermen en versterken blijft een topprioriteit”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Binnen enkele weken start in Parijs alweer een nieuwe Internationale Klimaattop. We kunnen maar hopen dat het hen deze keer ernstig is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat wij een leefbare planeet aan onze kleinkinderen kunnen nalaten.

Onze natuur
In Limburg zullen we alles op alles blijven zetten om onze provincie in 2050 klimaatneutraal te krijgen. We blijven de nadruk leggen op de concrete baten voor alle Limburgers, zowel voor hun portemonnee als voor hun gezondheid. Ook blijven we de gemeenten steunen in hun milieubeleid, vooral nu ze door de Vlaamse overheid meer verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen.

Ons water
Vanaf 1 januari 2016 dragen 37 gemeenten hun waterlopen over aan de Provincie. Zo worden wij in één  klap de grootste waterlopenbeheerder in Limburg. Voor de 1.500 kilometer waterlopen streven wij naar een efficiënter waterbeleid en betere aanbestedingsprijzen.

Onze veiligheid
Met de actiedag “1 dag niet” kreeg de Limburgse inbraakpreventie een nieuw elan. Zozeer zelfs dat het vanuit Limburg uitgroeide tot een nationale actiedag. In 2016 willen we de Vlaamse en federale overheid ertoe bewegen om inbraak structureel aan te pakken met een Politiekeurmerk Veilig Wonen zoals in Nederland. Kinderen en jongeren blijven een belangrijke doelgroep. In 2016 ontwerpen we een digitaal veiligheids- en preventiespel voor het lager onderwijs. Dit spel zal bovendien geïntegreerd worden in een “veiligheidsbelevingscentrum” voor kinderen in het PLOT. In dit PLOT wordt ook geïnvesteerd in een nieuwe multifunctionele oefenhal en richten we samen met de stad Genk een expertisecentrum op dat de kern vormt van een nieuwe veiligheidscampus.

Ons personeel
Door de besparingen die ons werden opgelegd en de interne staatshervorming staat de Provincie voor de grote uitdaging om haar personeelsleden goed te begeleiden naar hun nieuwe functies binnen de gemeenten en de Vlaamse overheid.

Link naar bevoegdheden: http://www.limburg.be/deputatie


Gedeputeerde Philtjens

“Een bloeiende, kwaliteitsvolle cultuursector met internationale ambitie: dat is in het belang van alle Limburgers en de vele bezoekers in onze regio, nu en zeker ook morgen. We zullen de Limburgse cultuursector dan ook perfect in startpositie brengen naar een nieuwe, beloftevolle toekomst” vertelt gedeputeerde Igor Philtjens. “We roepen de sector en de gemeenten op tot samenwerking en stimuleren schaalvergroting en kruisbestuiving.  
We blijven investeren in onze cultuurhuizen. Deze vaste waarden zijn stuk voor stuk trendsetters in hun domein en voeden het culturele imago van Limburg.

We hebben een reputatie in de bescherming en uitstraling van ons rijke erfgoed. Het succes van ‘1914-1918. Kleine verhalen uit een Groote Oorlog’ inspireerde ons om te starten met een nieuw project waarmee jongeren een erfgoedsite in hun buurt kunnen adopteren en opknappen.

De economie van de vrije tijd is een belangrijke bron van werkgelegenheid.
Daarom is het noodzakelijk dat we gericht investeren: in een hogere instroom van toeristen én in de verdere uitbouw van een professionele en rendabele sector.

Bokrijk is één van de belangrijke attractiepunten van de regio: een plek waar cultuur, erfgoed, toerisme en natuur elkaar versterken.  We werken een ambitieus restauratietraject uit voor een duurzaam behoud en beheer van het patrimonium. En we gaan verder met het geslaagde vernieuwingsproject ‘bokrijk brandmerkt’ dat de hedendaagse relevantie van authentiek vakmanschap aantoont en uitdiept. Met een nieuw logo en de campagne ‘elke keer anders’ zetten we het eigentijdse karakter van Bokrijk extra in de verf.”

Link naar bevoegdheden: http://www.limburg.be/deputatie


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.150